Харківський національний автомобільно-дорожній університет

завдання

на дипломну роботу студентОВІ

Васільєвій Ользі Сергіївні

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема роботи: Розробка методики дистанційного виявлення перешкод на дорожньому покритті

затверджена наказом по університету від « 24 » грудня 2008_р. №

2. Термін здачі студентом закінченої роботи « 30 » травня 2009 р.

3. Вхідні дані до роботи Вимоги до дорожнього покриття; технічні характеристики сучасних георадарів; правила діагностики та оцінки стану автомобільних доріг.

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що підлягають розробці):

1) Вступ.

2) Методи та техніка для вимірювання параметрів доріг.

3) Розробка методики для виявлення перешкод.

4) Результати експериментальних досліджень, отриманих за допомогою програми фрактального аналізу зображення _

5) Охорона праці.

6) Економічна частина _

7) Висновки.

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень):

1) Методи та техніка для виявлення перешкод на дорожньому покритті

2) Методика дистанційного виявлення перешкод на дорожньому покритті

3) Результати експериментальних досліджень дистанційного виявлення перешкод на дорожньому покритті

Содержание по страницам

1  2  3  4  5  
 
 
 • Опубликовано: 9 января 2015 /
 • Просмотров: 4614 /
 • Всего страниц: 5

- ЗМІСТ

Зміст

Перелік умовних скорочень, позначень, термінів

Загальні положення

1 Методичні рекомендації до випускної роботи

1.1 Мета та задачі випускної роботи

1.2 Варіанти виконання випускної роботи

1.2.1 Проектний варіант випускної роботи

1.2.2 Програмний варіант випускної роботи

1.2.3 Дослідницькій варіант випускної роботи

1.2.4 Реферативний варіант випускної роботи

1.2.5 Організація виконання випускної роботи

1.3 Вимоги до обсягу випускної роботи

2 Зміст розрахунково - пояснювальної записки

2.1 Зміст розрахунково - пояснювальної записки проектного варанта

роботи

2.1.1 Технічне завдання

2.1.2 Аналіз технічного завдання

2.1.3 Варіантне опрацювання конструкції виробу

2.1.4 Розрахунки, що підтверджують працездатність конструкції

2.1.5 Опис конструкції виробу

2.1.6 Варіантне опрацювання технології виготовлення виробу

2.1.7 Проектування, моделювання та оптимізація ТП виготовлення

виробу

2.2 Зміст розрахунково - пояснювальної записки програмного варіанта

роботи

2.2.1 Анотація

2.2.2 Зміст

2.2.3 Загальні відомості

2.2.4 Призначення та область використання

2.2.5 Технічні засоби

2.2.6 Опис логічної структури

2.2.7 Текст програми

2.2.8 Завантаження програми

2.2.9 Вхідні дані

2.2.10 Вихідні дані

2.2.11 Контрольний приклад

2.2.12 Перелік посилань

2.2.13 Додатки

2.3 Зміст розрахунково - пояснювальної записки дослідницького варіанта роботи

2.4 Зміст розрахунково - пояснювальної записки реферативного варіанта

роботи

2.5 Особливості випускної роботи спеціальності “Біотехнічні і медичні

апарати та системи”

2.6 Особливості випускної роботи спеціальності “Електронна побутова

апаратура”

2.7 Особливості випускної роботи спеціальності “Технології та засоби

телекомунікації”

3 Загальний зміст ілюстративної частини випускної роботи

4 Загальна структура та оформлення випускної роботи

4.1 Пояснювальна записка

4.1.1 Частини пояснювальної записки

4.1.2 Індексаційна система нумерації

4.1.3 Анотація

4.1.4 Зміст

4.1.5 Вступ

4.1.6 Основний текст

4.2 Оформлення випускної роботи

4.2.1 Вимоги до оформлення пояснювальної записки

4.2.2 Вимоги щодо оформлення графічної частини випускної роботи....

4.3 Захист випускної роботи

4.4 Зміст відзиву керівника випускної роботи

4.5 Вимоги до рецензії на випускну роботу

Перелік посилань

Додаток А Приклади тем випускної роботи

Додаток Б Зразок бланка титульного аркуша випускної роботи

Додаток В Форма бланка завдання на випускну роботу бакалавра

Додаток Г Форма основного напису для плакатів

Додаток Д Форма відомості випускної роботи

Додаток Е Форма відзиву керівника роботи

Додаток Ж Форма рецензії на роботу

Содержание по страницам

1  2  3  4  
 
 
 • Опубликовано: 2 декабря 2014 /
 • Просмотров: 3669 /
 • Всего страниц: 4

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

Расчетно-пояснительная записка

Анализ устойчивости работы атомной электростанции в с учетом противоаварийной автоматики

Глухов Алексей Александрович

Оглавление

1. Введение

1.1. ЕЭС России как объект управления

1.2. Структура ОЭС Центра

1.3. Постановка задачи и описание исследуемой энергосистемы

2. Разработка расчётной схемы исследуемой сети

2.1. Описание сети

2.2. Модель генератора

2.3. Модель нагрузки

2.4. Модели пассивных элементов

3. Общие положения

3.1. Статическая устойчивость

3.1.1. Критерии статической устойчивости

3.2. Программный комплекс Rastr

3.3. Динамическая устойчивость

3.3.1. Основные допущения при расчёте динамической устойчивости

3.4. Программа Mustang

3.4.1. Назначение и структура программы

3.4.2. Описание моделей элементов энергосистемы при расчёте динамики

3.5. Противоаварийная автоматика

3.5.1. Причины применения и назначение ПА

3.5.2. Основные виды ПА

3.5.3. Принципы выполнения ПА

3.5.4. Краткие сведения об управляющих воздействиях ПА

4. Расчёт статической устойчивости

4.1. Выбор режима для исследования

4.2. Анализ результатов расчётов статической устойчивости

4.3. Выбор объёмов разгрузки при действии ПА

5. Расчёт динамической устойчивости

5.1. Проверка динамической устойчивости

5.2. Анализ результатов расчётов динамической устойчивости

6. Настройка АЛАР

6.1. Настройка первой ступени АЛАР

6.2. Настройка второй ступени АЛАР

6.3. Настройка реле мощности

6.4. Дискретное управление асинхронным ходом

7. Безопасность и экологичность проекта

7.1. Электромагнитное поле вблизи действующих электроустановок

7.2. Факторы воздействия электрического и магнитного полей

на человека

7.3. Гигиенические нормативы

7.4. Меры защиты от воздействия электрического и магнитного поля

7.5. Выводы по главе

8. Заключение

Содержание по страницам

1  2  3  4  5  
 
 
 • Опубликовано: 18 ноября 2014 /
 • Просмотров: 7224 /
 • Всего страниц: 5

Волгоградская Академия МВД Российской Федерации

Факультет подготовки экспертов – криминалистов

Кафедра трасологии и баллистики

Дипломная работа

На тему: Предварительное исследование и получение розыскной информации по следами обуви.

Научный руководитель

преподаватель кафедры

подполковник милиции Бронников А.И.

Работу выполнил слушатель

Безуглая О. Ю.

ВОЛГОГРАД 2003

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА I. Возможности, задачи и значение использования следов обуви при расследовании преступлений и в розыскной практике. Их информативность.

1. Механизм образования следов обуви.

2. Виды следов обуви и их криминалистическое значение.

3. Классификация следов обуви.

ГЛАВА II. Предварительное исследование следов обуви на месте происшествия.

1. Идентификационные признаки следов обуви.

2. Обнаружение, фиксация и изъятие следов обуви.

3. Исследование следов обуви.

ГЛАВА III. Получение розыскной информации по следам обуви.

1. Понятие и цели получения розыскной информации в ходе предварительного исследования следов обуви.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЛИТЕРАТУРА

Содержание по страницам

1  2  3  4  5  
 
 
 • Опубликовано: 17 сентября 2014 /
 • Просмотров: 10098 /
 • Всего страниц: 5

Міністерство освіти і науки України Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля

Краснодонський факультет інженерії та менеджменту

Кафедра економічної кібернетики

Випускна робота бакалавра на тему:

“Комп’ютеризована система обліку та контролю фінансів на прикладі Управління пенсійного фонду України Красно донського району Луганської області”

Студентка групи К – 199 Кальна О.В

Керівник дипломної бакалаврської роботи Зайко В.К.

Завідувач кафедри економічної кібернетики: д. т. н. , проф. Рамазанов С. К.

Краснодон 2003

ВСТУПЛЕНИЕ

Актуальность исследования. Проблема социального обеспечения актуальная для всех стран мира. Рядом с проблемой экономического кризиса она является краеугольным камнем, который определяет актуальность этого исследования. Актуальность указанного направления все более возрастает в связи с провозглашением в Украине курса на внедрение взвешенной экономической политики. Уменьшение поступлений в бюджет заострило проблему финансирования областей образования, здравоохранения, науки, культуры. Ухудшилась социальная защита наиболее впечатлительных слоев населения: значительной части людей преклонного века, инвалидов, одиноких, безработных и многодетных семей. Снизился уровень социально-трудовых прав и гарантий граждан. В соответствии с Указом Президента Украины "Об основных направлениях социальной политики до 2004 года" социальная политика должна быть направлена на поддержку незащищенных слоев населения, воспроизведение условий жизни, работы. Стабилизация экономического развития невозможная без формирования социально благополучного общества.

Содержание по страницам

1  2  3  4  5  6  7  
 
 
 • Опубликовано: 26 февраля 2014 /
 • Просмотров: 9361 /
 • Всего страниц: 7
Выбор работ
Реклама
О нашем учебном сайте

Для всех студентов и даже нерадивых,

Для умных аспирантов и девушек красивых,

Для тех, кто изучает языки,

Для всех, кому нужны курсовики

(дипломы, авторефераты, диссертации),

Для будущих философов, психологов, юристов,

Для правоведов, сварщиков, экономистов,

Для всех, кто к знаниям стремится,

Учебный добрый сайт ну очень пригодится.