Облік і аудит в банках

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Володимира Даля

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до практичних занять з дисципліни “ Облік і аудит в банках “ для студентів спеціальності 7050105 “ Банківська справа “

Весь цифровий і фактичний матеріал, бібліографічні зведення перевірено.

Написання одиниць відповідає стандартам.

Луганськ 2003

Вступ

Навчальна дисципліна “Облік і аудит в банках ”призначена для підготовки фахівців за спеціальністю “Банківська справа”.

Метою дисципліни є засвоєння студентами методики бухгалтерського обліку основних банківських операцій ,специфіки організації технології облікового і контрольного процесів в банках.

Завдання дисципліни-вивчення теоретичних основ організації обліку і аудиту в банках ;методів ,принципів та прийомів організації обліку і аудиту. Рішення навчальних завдань ,оволодіння практичним досвідом організації і проведення обліку і аудиту в банках з метою формування наукового мислення студентів освітньо-кваліфікаційного рівня-спеціаліст.

Загальні завдання курсу полягають в:

Засвоєнні теоретичного курсу ( лекційні заняття ) за темами програми;

Вивченні нормативних документів Національного Банку України з обліку конкретних банківських операцій;

Закріпленні теоретичних знань на практичних заняттях виконанням облікових завдань за темами лекцій;

Навчитися швидко вибирати варіант дій щодо конкретних бухгалтерських ситуацій;

Набути навичок роботи під час опрацювання проблемних питань обліку окремих операцій ,щодо яких немає відповідних затверджених інструкцій НБУ.

Навчальний процес розрахований на самостійне вивчення студентами теоретичного матеріалу ,законодавчих та нормативних документів НБУ , проведення з ними індивідуальних занять і консультацій. Поточний контроль рівня знань студентів здійснюється за допомогою усного опитування ,проведення контрольних робіт ,тестування ,оцінки написаних студентами рефератів і вирішених ними навчальних завдань .Підсумковий контроль проводиться у формі іспиту.

Тема 1. Зміст і призначення бухгалтерського обліку і контролю в банках.

Теми для дискусії.

Роль обліку в системі управління банком .Користувачі облікової інформації.

Стандарт та етика поведінки бухгалтера: компетентність , конфіденційність ,чесність ,об’єктивність.

Питання для обговорення.

Пояснити роль організації бухгалтерського обліку і контролю в системі управління господарством.

У чому полягає системний підхід до організації бухгалтерського обліку?

Назовіть вимоги до облікової інформації.

Як використовується облікова банківська інформація для прийняття управлінських рішень?

Дати характеристику фінансового й управлінського обліку.

Пояснити сутність організації бухгалтерського обліку і контролю.

Предмет і метод бухгалтерського обліку.

Назвати об’єкти бухгалтерського обліку.

Назвати нормативні документи ,що регламентують питання організації і проведення бухгалтерського обліку в банках України.

Дати характеристику принципів організації бухгалтерського обліку.

Які методичні і технічні прийоми застосовуються при організації бухгалтерського обліку?

Навчальні завдання.

Скласти порівняльну характеристику фінансового та управлінського обліку в банках за такими ознаками:

головні користувачі інформації;

обмеження;

використання вимірників;

об’єкт аналізу;

періодичність складання звітів;

спрямованість;

відкритість.

Тема 2 Побудова плану рахунків бухгалтерського обліку в банках.

Мета. Ознайомлення з основами організації бухгалтерського обліку в банках і роллю обліку в системі управління ним.

Питання для обговорення:

Особливості побудови Плану рахунків;

Структура класів Плану рахунків.

Навчальні завдання.

Задача № 1

Згідно з принципом нарахування відобразити в обліку

зміст господарських операцій .господарських операцій.

№п/п

Зміст господарських операцій

1

2

1

Банк нараховує проценти за кредити ,одержані від НБУ

2

Банк сплачує проценти за кредитами НБУ

3

Банк нараховує проценти за довгостроковими депозитами банків.

4

Банк сплачує проценти за довгостроковими депозитами банків

5

Банк нараховує проценти за короткостроковими депозитами суб’єктів

господарської діяльності.

6

Банк нараховує проценти за довгостроковими депозитами суб’єктів господарської діяльності.

7

Банк сплачує проценти за депозитами суб’єктів господарської діяльності:

-короткостроковими;

-довгостроковими.

8

Банк нараховує проценти за депозитами фізичних осіб:

-довгостроковими;

-короткостроковими.

9

Банк сплачує проценти за депозитами фізичних осіб:

довгостроковими;

короткостроковими.

10

Банк нараховує проценти за ощадними сертифікатами власного боргу.

11

Банк сплачує проценти за ощадними сертифікатами власного боргу.

12

Банк нараховує проценти за кредитами ,наданими іншим банкам:

короткостроковими;

довгостроковими.

13

Банк нараховує проценти за кредитами суб’єктів господарської діяльності ,

виданими на поточну діяльність:

короткостроковими;

довгостроковими.

14

Банк нараховує заробітну плату працівникам за вересень поточного року

15

Банк проводить нарахування на соціальне страхування.

16

Банк вираховує податок на дохід працівників.

17

Банк визначає фінансовий результат за вересень

Задача № 2

Відобразити в обліку господарські операції поточного місяця

1

Банк нараховує проценти за субординованим боргом

2

За підсумками роботи за квартал ,працівникам банку нарахована премія

3

Сплачена премія працівникам банку готівкою

4

На господарські нужди Смирнову А.Т. видані кошти в сумі 200 грн

5

Касиром Кузьменко А.А. отримані в банку по чеку кошти на :

сплату заробітної плати;

на відрядження

6

Банком придбані цінні папери ,рефінансовані НБУ

7

За депозитом “овернайт” нараховані процентні витрати за коштами

отриманими від інших банків

8

Погашена прострочена заборгованість за строковим депозитом ,який був

розміщений в банку “Капітал”

9

Погашена прострочена заборгованість за процентами по строковому

депозиту ,який був розміщений в банк “Капітал”

10

За погодження “Дозвола” на здійснення банківських операцій банком

перераховані НБУ кошти згідно нормативних документів НБУ

Тести для самоперевірки

Вибрати правильний варіант бухгалтерського проведення

Готівкою через касу погашено заборгованість за короткостроковою

позикою ,виданою фізичній особі на поточні потреби:

а) Дт 2202 Кт 1001

б) Дт 1001 Кт 2202

в) Дт 1001 Кт 2208

За результатами ревізії каси оприбутковано виявлені надлишки готівки:

а) Дт 1001 Кт 6800

б) Дт 1001 Кт 3552

в) Дт 1001 Кт 3652

Нараховано проценти за короткостроковим кредитом ,виданим суб’єктам господарської діяльності на поточні потреби:

а) Дт 7702 Кт 5020

б) Дт 2068 Кт 6026

в) Дт 2600 Кт 6026

:

Банк розмістив вільні рисурси на депозити строком на 3 місяці в іншому банку:

а) Дт 1512 Кт 1500

б) Дт 1512 Кт 1200

в) Дт 1500 Кт 1512

Тема 3. Аналітичний і синтетичний облік операцій в банках

Мета .Ознайомитись з реєстрами синтетичного та аналітичного обліку, розглянути приклади формування номерів синтетичних та аналітичних рахунків.

Питання для обговорення :

Особливості визначення синтетичного і аналітичного обліків;

Форми та реєстри аналітичного і синтетичного обліків;

Параметри аналітичного обліку;

Структура аналітичного рахунку;

Інформаційна модель організації аналітичного обліку.

Навчальні завдання

Задача № 1.

Сформувати номери аналітичних рахунків суб’єктів господарської

діяльності за слідчою структурою ,де:

хххх – номер балансового рахунку;

к – ключ ( формується автоматично );

х - характеристика контрагента;

хх – порядковий номер рахунку ,згідно книги реєстрації відкритих

рахунків клієнтів банку;

хххх – код контрагента;

/ххх – код валютного рахунку.

Додаткові дані :банком відкриті 2 рахунки:

МП “Світлана ”,резиденту України ,якому визначений код

контрагента

-1021;згідно довідки підприємству встановлений ідентифікаційний код

00385218;

торговельній фірмі “Росія” ,нерезиденту України ,код контрагента

-1022,ідентифікаційний код – 000356455.

Фірмі відкриті рахунки як в національній валюті України так і в іноземній валюті.

Теми рефератів.

Формування номера аналітичного рахунку.

Характеристика параметрів кредитних договорів і відповідних

аналітичних рахунків.

Характеристика параметрів депозитних договорів і відповідних

аналітичних рахунків.

Характеристика параметрів аналітичних рахунків з обліку цінних

паперів.

Основні об’єкти , форми та реєстри аналітичного обліку.

Особливості нумерації аналітичних рахунків доходу бюджету.

Особові рахунки ,їх зміст, призначення та порядок ведення.

Завдання для самоперевірки.

Для зрозуміння змісту аналітичного обліку слід докладно ознайомитись із положеннями Інструкції ,затвердженої

Постановою Правління НБУ від 30.12.1997р за № 466

“Порядок ведення аналітичного обліку установами банків України”

Скориставшись інформацією ,дайте відповідь на такі запитання :

Чому нові підходи до аналітичного обліку вважають елементом програми реформування бухгалтерського обліку в банках?

Як здійснюється порядковий облік рахунків ,що ведеться в банках?

У чому полягає різниця між формуванням номера аналітичного

рахунка та нумерації рахунків доходу бюджету?

Тема 4. Документація ,документообіг і контроль банківських операцій.

Мета. Ознайомлення з видами банківських документів та їх ревізитами ,розгляд послідовності опрацювання облікової інформації.

Питання для обговорення

Поняття документообігу;

Стадії документообігу;

Організація документообігу за банківськими операціями;

Сутність графічного способу організації руху облікової інформації;

Методика складання індивідуальних графіків документообігу;

Методика складання зведених графіків документообігу;

Сутність діловодства і його організація у банківській сфері;

Дайте характеристику автоматизованої системи контролю і організації діловодства ( АСКОД ) ;

Організація зберігання документів.

Навчальні завдання

Скласти графік руху одного первинного документа за обраною ділянкою обліку. Графік руху первинного документа складається

у вигляді таблиці:

:

Зміст робіт на

складання ,переміщення

та обробку документа

Термін складання та

переміщення

документа

Місце

складання

або обробки

Відповідальна

особа

Термін обробки

документа

( хвиля )

1

2

3

4

5

Скласти зведений графік документообігу за обраною ділянкою

Зведений графік документообігу

 

Створення документа

Перевірка документа

Обробка документа

Передавання до архиву

Назва первинного док-та

К-сть примірників

Відповідальний за випіску

Відповідальний за оформлення

Відповідальний завиконання

Строк виконання

Відповідальний за перевірку

Хто подає

Порядок подання

Строк подання

Хто виконує

Строк виконання

Хто виконує

Строк передання

Скласти перелік регістрів аналітичного і синтетичного обліку за строками зберігання в архіві ( за вибором ).

Скласти номенклатуру справ бухгалтерії із загальних питань.

Відповідні назви справ відібрати з наведеного нижче переліку:

Інструкції з бухгалтерського обліку банківських операцій;

Форми звітності та інструкції щодо їх заповнення;

Матеріали з інвентаризації МШП;

Річний звіт банку;

Листування щодо витрат на заробітну плату;

- Посадові інструкції;

Положення про відділи;

Листування з питань організації бухгалтерського обліку.

Номенклатура справ бухгалтерії.

Номер справи

Назва справи

Строк зберігання в архіві

Примітки

поточному

постійному

1

2

3

4

5

Тема 5 Облік капіталу банку.

Мета. Ознайомлення з основами обліку капіталу банку.

Питання для обговорення:

Вимоги міжнародних стандартів бухгалтерського обліку щодо відображення у фінансовій звітності операцій ,пов’язаних із формуванням капіталу банку;

Структура капіталу банку;

Критерії і особливості субординованого капіталу банку;

Система рахунків для обліку операцій щодо формування капіталу банку;

Облік капіталу банку.

Навчальні завдання.

Задача № 1.

Скласти бухгалтерські проведення за наведеними господарськими операціями ( фінансовий облік базується на методі нарахування доходів і витрат )

.

За умовними даними задачі скласти оборотно-сальдовий баланс

“ Новий банк “.

За даними оборотно-сальдового балансу скласти баланс банку, згорнувши рахунки доходів та витрат.

Визначити суму податку на прибуток за даними фінансового обліку.

Скласти форму № 2. “Звіт про прибутки та збитки банку “

Перелік господарських операцій ,проведених банком.

Банк розпочав свою діяльність 1 грудня 1998 року.

№ п/п

Зміст операції

1

Банком зареєстровано статутний капітал 19000000 грн. Із

загального обсягу статутного капіталу сплачено 5700000 грн ,з них 1500000-готівкою.

2

5 грудня Банк отримав від НБУ кредит в сумі 1500000 грн.,

термін погашення якого 5 січня ;процентна ставка 5 % річних.

3

10 грудня Банк розмістив кошти в сумі 1000000 на депозит

під 10 % річних терміналом на один місяць у банку ”Альянс”.

4

15 грудня Банк придбав автомобіль “Волга” вартістю

80000 грн.

5

17 грудня придбано будинок під службові приміщення банку вартістю 2000000 грн.

6

20 грудня Банк придбав ОВПД на 1250000 грн ,номінальна

вартість яких 1500000 грн. Дата погашення 20 січня наступного року.

7

20 грудня видано головному бухгалтеру 5000 грн. готівкою

- аванс на відрядження до Австрії з метою стажування.

8

1 грудня Банк підписав угоду з “Барентс груп” на проведення семінару-навчання з працівниками Банку щодо

принципів побудови МСБО у період з 15 по 30 грудня.

Проведено попередню оплату 5 грудня в сумі 2000 грн.

9

31 грудня міжнародна аудиторська фірма “Інтераудит”

завершує проведення аудиторської перевірки і подає до оплати рахунок на 20000 грн ,який потрібно сплатити

впродовж 15 днів.

10

Банк орендує приміщення ,щомісячна орендна плата –

30000 грн сплачується 1-го числа поточного місяця.

11

Банк сплачує рахунки за комунальні послуги 1-го числа

наступного місяця ,а отримує їх в останній робочий день

попереднього місяця .Рахунок за грудень-на 15000 грн.

12

17 грудня автомобіль “Волга” був пошкоджений в аварії

Механік станції “Автотехобслуговування” погодився його

відремонтувати за 15 днів за умови оплати вартості робіт-

3000 грн впродовж 10 календарних днів по закінченні

ремонту .Ремонт було закінчено 30 грудня.

13

28 грудня Банк сплатив 20000 грн за проведення вечора

відпочинку для працівників.

14

31 грудня сплачено 10000 грн ЗАТ “Київзеленбуд” за

оформлення службових приміщень Банку.

15

30 грудня відкрито поточні рахунки десятьом

суб’єктам господарської діяльності ,обсяг коштів

за цими рахунками 23200000 грн.

Задача № 2 -Завдання для самоперевірки.

Скласти бухгалтерські проведення за господарськими

операціями банку.

Перелік господарських операцій банку.

№ п/п

Зміст операції

1

Банком оголошений ,але ще незареєстрований

статутний фонд з 250000 акцій номінальною

вартістю 10 грн за акцію.

Отримано внесків за цим фондом 750000 грн

2

Банком зареєстрований статутний капітал

2500000 грн.

3

Отримано коштів після реєстрації статутного

капіталу ( 20000 акцій реалізовано по 14 грн за

акцію ,рента-за номінальною вартістю )

4

Викуплено 4500 власних простих акцій ,що

перебували в обігу, по 9 грн за акцію ,і 300

по 13 грн за акцію.


 
Страница 1 из 3 | Следующая страница
 
 
  • Опубликовано: 25 июня 2015 /
  • Просмотров: 6698
  •  (голосов: 3)
Выбор работ
Реклама
http://wheelexpert.ru/ самокаты трюковые - let kick трюковые самокаты. . Жильный кабель для видеонаблюдения www.mkmos.ru.
О нашем учебном сайте

Для всех студентов и даже нерадивых,

Для умных аспирантов и девушек красивых,

Для тех, кто изучает языки,

Для всех, кому нужны курсовики

(дипломы, авторефераты, диссертации),

Для будущих философов, психологов, юристов,

Для правоведов, сварщиков, экономистов,

Для всех, кто к знаниям стремится,

Учебный добрый сайт ну очень пригодится.