Облік і аудит в банках

Тема 6 .Облік і контроль розрахункових операцій банку.

Мета семінарського заняття .Ознайомлення з принципом організації розрахункових операцій банка.

Питання для обговорення:

Законодавча та нормативна база щодо розрахункових операцій банка;

Сутність та принципи організації форм розрахунків;

Облік безготівкових розрахунків;

Види та порядок оформлення розрахункових документів.

Мета практичного заняття .Оволодіння правилами оформлення розрахункових документів та складання основних бухгалтерських проведень за рахунками.

Навчальні завдання.

Задача № 1.

За змістом господарських операцій ,проведених банком 31 липня поточного року за поточним рахунком ТОВ “Мрія” скласти бухгалтерські проведення.

Відобразити проведені операції за особовим рахунком ТОВ ”Мрія”

( залишок за рахунком на початок дня-12000 грн ).

За операціями 5 і 6 пояснити механізм розрахунку ,вказавши документи ,які є підставою для його проведення.

За операцією 8 схематично зобразити порядок розрахунків чеками.

Перелік господарських операцій банку.

№ п /п

Зміст операцій

1

Надійшли кошти за реалізовану продукцію від покупців ,які

обслуговуються:

а) в даному банку;

б) в іншому банку.

2

Відкрито акредитив на користь постачальників ,які

обслуговуються:

а) в даному банку;

б)в іншому банку.

3

Сплачено банку вартість послуги з оформлення та видачі розрахункової чекової книжки.

4

За платіжним дорученням депоновано ліміт розрахункової

чекової книжки ,яку видано клієнту.

5

Проведено виплати бенефіціару ( клієнту даного банку )

за акредитивом ,депонованим у цьому самому банку.

6

Проведено виплати бенефіціару ,що є клієнтом іншого банку.

7

Залишки невикористаної суми акредитивів переведено

на поточний рахунок.

8

За чеком ,що надійшов з іншого банку ,проведено

відповідний розрахунок.

Задача № 2

За наведеними операціями скласти бухгалтерські проведення.

При потребі відкрити картотеку своєчасно несплачених документів через відсутність коштів на рахунку клієнта.

Вхідний залишок поточного рахунка клієнта-5000 грн

Перелік операцій банку

№ п/п

Зміст операцій

1

Згідно з платіжним дорученням клієнта списано кошти з його

поточного рахунку:

а) для розрахунків з постачальником ,який обслуговується в

іншому банку;

б) для розрахунків за електроенергію на користь одержувача

клієнта цього самого банку.

2

Згідно із заявою клієнта за рахунок його коштів відкрито акредитив на користь одержувача ,який обслуговується

в цьому самому банку.

3

Банк прийняв до оплати платіжні доручення на перерахування:

а) податку на прибуток до Державного бюджету ( банк не здійснює касового виконання держбюджету ).

б) внесків до Пенсійного фонду ,рахунок якого відкритий у цьому самому банку.

в) коштів будівельній організації за виконані нею ремонтні роботи ,рахунок якої відкритий в цьому самому банку.

4

На коррахунок банку надійшла виручка на користь клієнта за реалізовану ним продукцію.

Задача № 3 Для самоконтролю.

За наведеними операціями скласти бухгалтерські проведення.

Підсумувати залишки за факторинговими рахунками ,зробити відповідні висновки.

Перелік господарських операцій банку

№ п/п

Зміст операцій

1

За договорами факторингу ,укладеними з клієнтами А і Б ,

банк сплатив заборгованість ,перед їх постачальниками за пред’явленими розрахунково-платіжними документами:

а) клієнт А-90 % від загальної суми 10000 грн. постачальнику ,який обслуговується в цьому самому банку;

б) клієнту Б-80 % від загальної суми 15000 грн. постачальнику ,рахунок якого відкритий в іншому банку.

2

У кінці місяця нараховані проценти за факторинговими угодами в розмірі 24 % річних ( від номінальної суми ):

а) клієнт А;

б) клієнт Б.

3

На рахунок клієнта ( А ) надійшла виручка

4

Списана на рахунок прострочених заборгованість за

факторингом ,своєчасно не погашена клієнтом ( Б ).

5

На коррахунок банку надійшла сума ,призначена для зарахування клієнту ( Б ).

Тема № 7. Облік розрахунків між банками.

Мета. Засвоїти облік розрахунків у міжбанківській сфері.

Питання для обговорення:

Форми організації міжбанківських розрахунків;

Система рахунків для обліку міжбанківських розрахунків;

Облік міжбанківських розрахунків через СЕП НБУ;

Облік міжбанківських розрахунків при прямих кореспондентських відносинах;

Облік розрахунків у власній платіжній системі.

Навчальні завдання.

Завдання № 1.

Скласти бухгалтерські проведення для розглянутих далі ситуацій.

№ п/п

Зміст

1

На користь клієнта надійшов платіж від покупця ,котрий

обслуговується в іншому банку.

2

Банк відкрив кореспондентський рахунок в іншому банку

і переказав на нього грошові кошти.

3

На рахунок “ Лоро “ банку Б зараховано суму на користь

клієнта цього банку.

4

Нараховано проценти за коштами ,що перебувають на рахунках

“ Лоро “.

5

Нараховано доходи за обслуговування та ведення рахунків

“ Лоро “.

6

З рахунка ,відкритого в іншому банку ,погашено заборгованість

перед банком-кореспондентом за одержаним міжбанківським кредитом.

7

Згідно з укладеним між банками кредитним договором дебетовий залишок за рахунком “ Ностро “ списано на рахунок

овердрафту.

Завдання № 2.

Схематично зобразити та пояснити механізм дії міжбанківських розрахунків через регіональні і центральні розрахункові палати.

Завдання № 3. Тести.

Вибрати правильний варіант відповіді до наведених далі завдань з 1-13.

Міжбанківські розрахунки здійснюються встановленням кореспондентських відносин:

а) між банками і НБУ;

б) між банками і відповідними регіональними управліннями НБУ;

в) між банками.

Система електронних платежів ,через яку здійснюються між-

банківські розрахунки ,включає до свого складу:

а) центральну розрахункову палату НБУ;

б) регіональні розрахункові палати НБУ;

в) банки;

г) власну внутрішньобанківську електронну платіжну систему;

д) платіжну систему “ Клієнт-банк “.

Для відкриття кореспондентського рахунку банк подає до РУ НБУ такі документи:

а) заяву встановленого зразка;

б) копію банківської ліцензії;

в) належним чином оформлений примірник статутних документів;

г) картку зі зразками підписів та відтиском печатки;

д) баланс на останню звітну дату;

е) довідку про додержання економічних нормативів.

Синтетичний облік операцій за кореспондентським рахунком в НБУ ведуть:

а) у балансі;

б) в особовому рахунку на підставі виписки з коррахунку ,до якої додано підтверджу вальні документи;

в) на рахунку № 1200.

Закінчить думку: “Випадок овердрафту за коррахунком банку негативно впливає”:

а) на фінансовий стан самого банку ,оскільки...;

б) на фінансовий стан його клієнтів ,оскільки....

Безспірне списання ( стягнення ) коштів з коррахунку банку у РУ НБУ здійснює:

а) РУ НБУ на підставі виконавчих документів рішень судів ,арбітражів та інших уповноважних на те органів;

б) податкова адміністрація;

в) позабюджетні фонди за обов’язковими платежами та внесками;

г) прокуратура ,судові та арбітражні органи.

Закриття коррахунку в РУ НБУ здійснюється:

а) за рішенням НБУ про ліквідацію банку;

б) за рішенням арбітражного суду про визнання банку банкрутом;

в) за наказом керівника банківської установи;

г) за рішенням загальних зборів акціонерів ( співзасновників ).

Перелічить документи ,на підставі яких банк відкриває прямий коррахунок:...

Прямий кореспондентський рахунок відкритий банком в іншому такому банку ,назувається

а) Лоро;

б) Ностро;

в) Овердрафт.

Прямі кореспондентські відносини банки України можуть встановлювати:

а) лише з банками-резидентами;

б) лише з нерезидентами;

в) з банками-резидентами і нерезидентами.

Через кореспондентські рахунки банку здійснюються розрахунки:

а) за банківськими операціями;

б) за клієнтськими операціями;

в)за банківськими та клієнтськими операціями.

Аналітичний облік операцій за кореспондентськими рахунками ведуть:

а) в особових рахунках на підставі виписок із коррахунків з прик-

ладеними підтверджу вальними документами;

б) на балансових рахунках 4-го порядку;

в) в оборотно-сальдовому балансі.

Платіж ,відісланий до іншого банку ,вважається завершеним якщо:

а) він відправлений електронною поштою;

б) одержано підтвердження від одержувача про його надходження;

в) банк відправив його одержувачу протягом трьох робочих днів.

Завдання № 4.

Вибрати правильний варіант обґрунтування банківської операції на підставі бухгалтерського проведення ,поданого в пунктах 1-4 завдання.

1. Дт 1200 Кт 3720.

а) На коррахунок в НБУ надійшов платіж на користь клієнта банку;

б) На коррахунок в НБУ надійшла сума ,яку через помилку в реквізитах одержувача коштів неможливо в даний момент зара-

хувати за призначенням;

в) з коррахунку в НБУ сплачено суму до з’ясування.

2. Дт 1207 Кт 1200

а) Розблоковано накопичу вальний рахунок у момент створення банку;

б) На накопичу вальний рахунок в НБУ перераховано кошти ,які надійшли за розрахунками на користь банку ,після закриття коррахунку;

в) у разі припинення діяльності банка суму залишку коррахунку перераховано на накопичу вальний рахунок в НБУ.

3. Дт 1500 Кт 1200

а) За рахунок коштів коррахунку банка у НБУ відкрито прямий коррахунок в іншому банку;

б) з коррахунку банка у НБУ перераховано кошти на рахунок Лоро, відкритий для іншого банку;

в) на коррахунок банка у НБУ перераховано кошти з рахунку

Ностро ,відкритого в іншому банку.

4. Дт 1600 Кт 6100

а) На рахунок Ностро надійшли кошти за розрахунково-касове обслуговування банків-кореспондентів;

б) На рахунок Лоро надійшли кошти за розрахунково-касове обслуговування банків-кореспондентів;

в) з рахунку Лоро списано кошти за розрахунково-касове обслуговування банку-кореспондента.

Тема № 8 Облік і контроль касових операцій.

Мета. Оволодіння методикою відображення в обліку прихідних та видаткових касових операцій ,результатів ревізії каси, навчитися оформляти необхідні касові документи.

Питання до обговорення:

Нормативна база щодо організації касової роботи в банку;

Організація роботи касового апарату банку;

Облік прибуткових касових операцій;

Документи на прийом готівки ,їх оформлення та зберігання;

. Облік операцій з прийому платежів від населення;

Облік видаткових касових операцій;

Інкасація грошового виторгу ,оформлення готівки ,цінностей

і документів;

Порядок закриття операційної каси;

Облік операцій пов’язаних із підкріпленням операційної каси

банку;

Ревізія каси та відображення в обліку її результатів.

Навчальні завдання

Завдання № 1.

№ п/п

Зміст операції

1

Внесення клієнтом готівки на свій поточний рахунок

( торговельна виручка ,внески до Стат .капіталу ,тощо )

2

Внесення фіз. особою грошей на свій поточний рахунок.

3

Погашення фіз. особою кредиту ,наданого банком на поточні потреби та для інвестиційної діяльності.

4

Надходження готівки від продажу банком облігації внутрішньої

державної позики.

5

Надходження податкових ,комунальних ,страхових та інших

платежів від населення з дорученням подальшого перерахування

за призначенням.

6

Купівля клієнтами та населенням ощадних ( депозитних )

сертифікатів ,емітованих банком.

7

Проведення працівниками банку невикористаних сум ,що були

одержані ними на відрядження.

8

Проведення працівниками банку невикористаних сум ,що були

одержані ними на господарські витрати.

9

Погашення фіз. особою процентів за користування кредитом,

наданим їм банком на поточні потреби.

10

Погашення фіз. особою процентів за користування кредитом ,наданим їм банком на інвестиційну діяльність.

11

Одержання банком інших банківських операційних доходів ( сплата за користування системою “Клієнт-банк” ,за оренду

абонентських скриньок, тощо ).

12

Одержання банком доходів від не операційних підрозділ в

частині надання авто послуг працівникам банку.

13

Одержання клієнтом коштів зі свого рахунку ( на зарплату,

на відрядження ).

14

Виплати коштів з поточного рахунку фіз. особи за її

розпорядженням.

15

Отримання фіз. особами кредитів на поточні потреби та для

інвестиційної діяльності.

16

Погашення банком облігацій внутрішньої державної позики.

17

Викуп банком власних депозитних сертифікатів у клієнтів

та населення.

18

Видача авансів на відрядження працівникам банка.

19

Виплата банком працівникові суми заборгованості за

відрядженням.

20

Видача авансів на господарські потреби працівникам банку.

21

Виплата заборгованості за господарськими затратами

працівникам банку.

22

Виплата дивідендів акціонерам банку.

Завдання № 2.

Скласти бухгалтерські проведення за операціями.

Визначити залишок готівки в касі на кінець дня( залишок на початок дня-50000 грн )

Журнал господарських операцій.

№ п/п

Зміст операції

1

До каси банка за об’явою на внесення готівки оприбутковано

торговельну виручку ,що здана клієнтом МП “ Мир “.

2

Із каси банку за чеком видано готівку клієнтові МП “ Мир ”для

виплати зарплати працівникам.

3

Фіз. особами готівкою внесено кошти на поповнення депозитних

вкладів:

а) терміном на 6 місяців;

б) терміном на 2 роки.

4

Видано готівку:

а) на заробітну плату працівникам банку;

б) аванс на відрядження.

5

Сплачено банку-кореспонденту з рахунку “Ностро” за придбання

в нього готівки.

6

Отримана готівка оприбуткована до каси банку.

7

Із каси виданий готівкою короткостроковий кредит фіз. особі на поточні потреби.

8

За результатами ревізії каси банку виявлено нестачу готівки.

Примітка: Сальдо за рахунком № 1001 на початок дня складає 50000 грн.

Завдання № 3

Скласти бухгалтерські проведення за операціями.

Виконати необхідні розрахунки.

№ п/п

Зміст операції

Сума, грн

1

Касир видаткової каси одержав під звіт для здійснення видаткових операцій готівку в сумі

170000

2

З каси банку за чеком клієнта видано готівку на зарплату його працівникам

20000

3

З каси видано позики фіз. особам:

а) короткострокову-під платіжні картки;

б) довгострокову-на будівництво будинку.

10000

80000

4

Нарахована проценти за позиками фізичних осіб:

а) під платіжні картки за ставкою 14 % річних.

б) на будівництво будинку за ставкою 12 % річних

??

5

За заявою клієнта готівкою з каси виплачено фізичній особі:

а) короткостроковий депозит;

б) процент за депозитом.

18000

2000

6

З каси видано зарплату ,нараховану працівникам банку.

25000

7

З каси видано готівку під звіт працівникові банку для

придбання канцтоварів.

800

8

На кінець дня залишок готівки в касира.

?

Завдання № 4.

Скласти бухгалтерські проведення за операціями.

Виконати необхідні розрахунки.

№ п/п

Зміст операцій

Сума ,грн

1

Інкасована грошова виручка ,зарахована з інкасаторських сумок на рахунки клієнтів

без попереднього перерахунку:

а) торговельного МП “ Мир”;

б) ресторану “ Пернік “;

в) магазину “ Будинок торгівлі”

10000

30000

15000

2

За результатами перерахунку готівку магазину

“ Будинок торгівлі ”здано до операційної каси

банку.

?

3

У процесі перерахунку готівки торговельного

МП “Мир ”виявлено надлишку у сумі 50 грн

?

4

У процесі перерахунку готівки ресторану

“Пернік ”виявлено нестачу в сумі 40 грн.

?

5

Інкасовану грошову виручку зараховано з інкасаторської сумки на рахунок театру

юного глядача

6000

6

У процесі перерахунку готівки з інкасованої сумки театру виявлено нестачу в сумі 20 грн

( Умовно: коштів на рахунку театру на цей

момент не було )

?


   
 
  • Опубликовано: 25 июня 2015 /
  • Просмотров: 6729
  •  (голосов: 3)
Выбор работ
Реклама
О нашем учебном сайте

Для всех студентов и даже нерадивых,

Для умных аспирантов и девушек красивых,

Для тех, кто изучает языки,

Для всех, кому нужны курсовики

(дипломы, авторефераты, диссертации),

Для будущих философов, психологов, юристов,

Для правоведов, сварщиков, экономистов,

Для всех, кто к знаниям стремится,

Учебный добрый сайт ну очень пригодится.