6.8. Забезпечення виконання фінансової стратеги за допомогою концепції Balanced Scorecard

Операційна діяльність, положення на ринку, взаємини з клієнтами, загальна репутація і т.д. - усе це через складну систему фінансових показників трансформується в узагальнююче поняття фінансового положення банку. Оцінюючи будь-яку організацію, експерти оперують саме фінансовими показниками, визначаючи нинішній і перспективний фінансовий стан, що за умов розвиненого фондового ринку перетворюється в найбільш доступний і водночас найбільш загальний фінансовий показник - ринкову вартість організації, яка утворена ринковим курсом акцій, помноженим на емітовану кількість акцій.

Розробляючи фінансову стратегію, фахівці оперують різними фінансовими інструментами (наприклад, системою бюджетування) і складають фінансовий план (бюджет), що враховує кожний вид діяльності банку по кожному його підрозділу. За рахунок такого механізму відбувається узагальнення і перетворення різних за своєю природою показників діяльності у фінансові показники.

Аналіз виконання стратегічних планів значної кількості організацій усіх сфер діяльності, проведений західними фахівцями, дав несподівані результати, узагальнити які можна двома твердженнями:

1) результат впровадження місії і стратегії організації в практику незначною мірою залежить від якості самої стратегії, а найбільше - від якості її реалізації;

2) базування методики оцінки ефективності діяльності організації виключно на фінансових показниках не забезпечує майбутньої економічної цінності організації.

Перше твердження підкріплюється такими фактами: на початку 1980-х років менш ніж 10% якісно сформульованих стратегій було реально виконано; практично 70% компаній мають справу з проблемою неякісної реалізації стратегій, а не низької якості самих стратегій.

Содержание по страницам

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
 
 
 • Опубликовано: 5 апреля 2014 /
 • Просмотров: 19471 /
 • Всего страниц: 20

РОЗДІЛ 4. МЕТОДИ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ В ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ

4.1. Основні підходи до стратегічного аналізу в діяльності банку

4.2. Можливості використання моделей BCG і McKinsey/GE в процесі стратегічного аналізу діяльності банку

4.3. Моделі Arthur D. Little та Shell/DPM у системі стратегічного управління банком

4.1. Основні підходи до стратегічного аналізу в діяльності банку

На діяльність банку впливає значна кількість факторів середовища. Для того щоб залишатися прибутковими, банки повинні враховувати цей вплив та протидіяти негативному оточенню. При цьому слід мати на увазі, що вплив оточення є значною мірою невизначеним. Під невизначеністю розуміють відсутність достатньої інформації про фактори середовища під час прийняття більшості стратегічних рішень. Невизначеність оточення підвищує ймовірність ризиків при реалізації стратегії банку та значно ускладнює процес вибору альтернативних стратегічних напрямків діяльності.

Банки намагаються сформувати чітке уявлення про найважливіші умови подальшого розвитку шляхом розробки певної моделі з урахуванням величезної кількості факторів оточення, яка характеризувалася б достатнім рівнем актуальності для стратегічного управління.

Содержание по страницам

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  
 
 
 • Опубликовано: 5 апреля 2014 /
 • Просмотров: 23808 /
 • Всего страниц: 23

Козьменко С.М. Шпиг Ф.І. Волошко І.В.

СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ БАНКУ

Навчальний посібник

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів виших навчальних закладів

ЗМІСТ

Передмова

Розділ 1. Загальні засади стратегічного менеджменту банку

1.1. Генезис стратегічного менеджменту

1.2. Основні категорії та поняття стратегічного менеджменту банку

1.3. Місія і стратегія банку

1.4. Стратегічні альтернативи банку

Розділ 2. Механізм стратегічного управління в банку

2.1. Процедура й рівні стратегічного управління

2.2. Стратегічні рішення й методи їх прийняття

2.3. Стратегічний контроль

Розділ 3. Стратегічні фактори внутрішнього та зовнішнього середовища банку

3.1. Маркетингові дослідження в процесі стратегічного управління банком

3.2. Елементи внутрішнього середовища банку

3.3. Фактори зовнішнього середовища банку

Розділ 4. Методи стратегічного аналізу в діяльності банку

4.1. Основні підходи до стратегічного аналізу в діяльності банку

4.2. Можливості використання моделей BCG і McKinsey/GE в процесі стратегічного аналізу діяльності банку

4.3. Моделі Arthur D. Little та Shell/DPM у системі стратегічного управління банком

Розділ 5. Конкурентоспроможність банку

5.1. Особливості конкуренції в банківській сфері

5.2. Конкурентоспроможність і конкурентні переваги банку

5.3. Стратегічне управління конкурентоспроможністю банку

5.4. Стратегії підвищення конкурентоспроможності банку

5.5. Інноваційна діяльність як основний фактор підвищення конкурентоспроможності банку

Розділ 6. Фінансова стратегія банку

6.1. Сутність і завдання фінансової стратегії

6.2. Фінансовий аналіз діяльності банку

6.3. Стратегічне фінансове планування та бізнес-планування діяльності банку

6.4. Система бюджетування в рамках фінансової стратегії

6.5. Стратегія управління активами і пасивами

6.6. Стратегія управління власними коштами банку

6.7. Стратегія управління ризиками

6.8. Забезпечення виконання фінансової стратегії за допомогою концепції Balanced Scorecard

6.9. Фінансова стратегія банку як елемент цілісної системи контролінгу

Розділ 7. Маркетингова стратегія банку

7.1. Зміст, принципи та особливості банківського маркетингу

7.2. Розробка маркетингової стратегії банку

7.3. Товарна (продуктова) політика банку

7.4. Цінова політика банку

7.5. Політика банку у сфері збуту

7.6. Комунікаційна політика банку

Розділ 8. Стратегічне управління персоналом банку

8.1. Менеджмент персоналу в системі стратегічного управління банком

8.2. Стратегічне планування банківського персоналу

8.3. Залучення, відбір і адаптація персоналу банку

8.4. Оцінка банківського персоналу

8.5. Організація стратегічного розвитку банківського персоналу

8.6. Діяльність менеджерів при розробці та реалізації стратегії

Содержание по страницам

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  
 
 
 • Опубликовано: 5 апреля 2014 /
 • Просмотров: 22716 /
 • Всего страниц: 22

§ 3.2. Социальные группы. Социологический анализ групповой динамики и проблем управления воинским подразделением

Социальные отношения — это относительно устойчивые и относительно самостоятельные связи между индивидами, вследствие которых они институционализируются в социальные группы, и социальными группами, как постоянными носителями качественно различных видов деятельности, различающимися по социальным статусам и ролям в общественных структурах.

В социологии выделяются два вида социальных отношений. Во-первых, это отношение между индивидами и социальными группами. Здесь речь идет о зависимости. Во-вторых, это отношение сходных индивидов (например, по полу, возрасту, социальному положению и роли и т. д.) к явлениям и процессам окружающего мира. В первом случае социальное отношение выражает связь между взаимодействующими социальными объектами или элементами данного объекта; во втором случае оно выражает связь, возникающую на основе общих свойств, характерных для той или иной группы действующих индивидов. Этот вид социальных отношений обозначается как отношение личностей.

Социальная группа — одна из основополагающих категорий социологической науки. Она характеризуется способом взаимодействия ее членов (нация, класс, трудовой коллектив и т. д.).

По объективным и субъективным основаниям в данном обществе можно выделить огромное количество социальных групп и социальных группировок, совокупность которых образует классово-страфикационную структуру общества.

Содержание по страницам

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  
 
 
 • Опубликовано: 3 апреля 2014 /
 • Просмотров: 19083 /
 • Всего страниц: 22

Социальная педагогика

учебное пособие

Лопуха А.Д., Костенко М.М., Чернов С.А., Герш Б.Г.

Оглавление

Введение

Глава 1. Теоретическое основы социальной педагогики

§ 1.1. Социальная педагогика как специфическая отрасль педагогической науки, её предмет, задачи и функции

§ 1.2. Структура, специфика и принципы социальной педагогики

§ 1.3. Социально-педагогический процесс: понятие, сущность, содержание, условия эффективности

§ 1.4. Социально-педагогическая деятельность в Вооруженных Силах РФ

Глава 2. Социализация в системе социально-педагогического знания

§ 2.1. Социализация как социально-педагогическое явление и источники развития личности

§ 2.2. Социализация человека на разных этапах жизни и ее задачи

§ 2.3. Социализация в условиях военной организации

§ 2.4. Социально-педагогическая система воинской части (подразделения)

Глава 3. Общество. Культура. Социальное поведение

§ 3.1. Общество как элемент социокультурной системы

§ 3.2. Социальные группы. Социологический анализ групповой динамики и проблем управления воинским подразделением

§ 3.3. Проблемы отклоняющегося поведения и виды девиаций в армейской среде

§ 3.4. Предупреждение отклоняющегося поведения военнослужащих

Глава 4. Методология, методика и методы военно-социологических исследований

§ 4.1. Военно-социологическое исследование: проблемы подготовки и проведения

§ 4.2. Методология, методика и программа проведения социально-педагогического исследования

§ 4.3. Методы социологии, применяемые в ходе военно-социологического исследования

§ 4.4 Формы организации эмпирических социологических исследований

Заключение

Список литературы

Терминологический словарь

Приложения

Содержание по страницам

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  
 
 
 • Опубликовано: 3 апреля 2014 /
 • Просмотров: 22862 /
 • Всего страниц: 24
Выбор работ
Реклама
О нашем учебном сайте

Для всех студентов и даже нерадивых,

Для умных аспирантов и девушек красивых,

Для тех, кто изучает языки,

Для всех, кому нужны курсовики

(дипломы, авторефераты, диссертации),

Для будущих философов, психологов, юристов,

Для правоведов, сварщиков, экономистов,

Для всех, кто к знаниям стремится,

Учебный добрый сайт ну очень пригодится.