МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Володимира Даля

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до практичних занять з дисципліни “ Облік і аудит в банках “ для студентів спеціальності 7050105 “ Банківська справа “

Весь цифровий і фактичний матеріал, бібліографічні зведення перевірено.

Написання одиниць відповідає стандартам.

Луганськ 2003

Вступ

Навчальна дисципліна “Облік і аудит в банках ”призначена для підготовки фахівців за спеціальністю “Банківська справа”.

Метою дисципліни є засвоєння студентами методики бухгалтерського обліку основних банківських операцій ,специфіки організації технології облікового і контрольного процесів в банках.

Завдання дисципліни-вивчення теоретичних основ організації обліку і аудиту в банках ;методів ,принципів та прийомів організації обліку і аудиту. Рішення навчальних завдань ,оволодіння практичним досвідом організації і проведення обліку і аудиту в банках з метою формування наукового мислення студентів освітньо-кваліфікаційного рівня-спеціаліст.

Загальні завдання курсу полягають в:

Засвоєнні теоретичного курсу ( лекційні заняття ) за темами програми;

Вивченні нормативних документів Національного Банку України з обліку конкретних банківських операцій;

Закріпленні теоретичних знань на практичних заняттях виконанням облікових завдань за темами лекцій;

Навчитися швидко вибирати варіант дій щодо конкретних бухгалтерських ситуацій;

Набути навичок роботи під час опрацювання проблемних питань обліку окремих операцій ,щодо яких немає відповідних затверджених інструкцій НБУ.

Навчальний процес розрахований на самостійне вивчення студентами теоретичного матеріалу ,законодавчих та нормативних документів НБУ , проведення з ними індивідуальних занять і консультацій. Поточний контроль рівня знань студентів здійснюється за допомогою усного опитування ,проведення контрольних робіт ,тестування ,оцінки написаних студентами рефератів і вирішених ними навчальних завдань .Підсумковий контроль проводиться у формі іспиту.

Содержание по страницам

1  2  3  
 
 
 • Опубликовано: 25 июня 2015 /
 • Просмотров: 6698 /
 • Всего страниц: 3

Министерство образования Российской Федерации

ГОУ ВПО «Братский государственный технический университет»

О.А. Чикишева

 

Государственное регулирование экономики


Учебное пособие

Братск 2003

Государственное регулирование экономики: Учебное пособие / О.А. Чикишева. - Братск: ГОУВПО «БрГТУ», 2003. - 190 с.

Учебное пособие предназначено для изучения дисциплины «Государственное регулирование экономики» студентами экономических специальностей.

Содержит теоретический материал по дисциплине, практические примеры по экономике России и других стран, список рекомендуемой к изучению литературы.

Рецензенты: О.С. Ковалевская, канд. экон. наук, доцент каф. ЭиМС БрГТУ

Содержание по страницам

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  
 
 
 • Опубликовано: 27 апреля 2015 /
 • Просмотров: 21544 /
 • Всего страниц: 11

Северо-западный (г. Санкт-Петербург) филиал

Государственное образовательное учреждение

Высшего профессионального образования

«российская правовая академия

министерства юстиции российской федерации»

Финансовое право

Программа, учебно-методические материалы

Санкт-Петербург

2007


Автор:

Самойлова Л.К., кандидат экономических наук,

доцент кафедры государственно-правовых дисциплин

СЗФ РПА Министерства юстиции Российской Федерации

Рецензенты:

Литвиненко А.Н., доктор экономических наук, профессор

начальник факультета подготовки финансово-экономических

кадров Санкт-Петербургского университета МВД России

Тимофеев М.Т., кандидат юридических наук

доцент кафедры государственно-правовых дисциплин

СЗФ РПА Министерства юстиции Российской Федерации

Самойлова Л.К. Финансовое право: программа, учебно-методические материалы. – СПб.: СЗФ РПА Минюста России, 2007. – 56 с.

Программа, учебно-методические материалы подготовлены на основе требований Государственного образовательного стандарта Высшего профессионального образования по специальности 030501.65 «Юриспруденция» с учетом специфики обучения студентов на юридическом факультете Российской правовой академии Министерства юстиции Российской Федерации.

Учебное издание включает целевую установку, организационно-методические рекомендации, программу курса, тематические планы, планы семинарских и практических занятий, темы рефератов, задания к контрольной работе, перечень вопросов для подготовки к экзамену, нормативно-правовую и специальную литературу. Рекомендовано для студентов очной, заочной форм обучения, а также студентов, занимающихся по программе получения второго высшего образования.

Программа, учебно-методические материалы обсуждены и одобрены кафедрой государственно-правовых дисциплин (протокол № 11 от 29.08.2007 г.) рекомендованы Ученым советом Северо-Западного (г. Санкт-Петербург) филиала Российской правовой академии Минюста России (протокол № 1 от 25.09.2007 г.)

Содержание по страницам

1  2  3  4  5  6  
 
 
 • Опубликовано: 29 сентября 2014 /
 • Просмотров: 7987 /
 • Всего страниц: 6

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ (г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) ФИЛИАЛ

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКАЯ ПРАВОВАЯ АКАДЕМИЯ

МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

КАФЕДРА ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН

Рассмотрено на заседании УТВЕРЖДАЮ

кафедры государственно-правовых дисциплин заведующий кафедрой

протокол № 1 от 24.09.2008 Д.В. Рыбин

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

по дисциплине

ДС «Налоговое право»

Специальность: 030501.65

«Юриспруденция»

(код ОКСО)

(наименование)

Санкт-Петербург

2008

Содержание по страницам

1  2  3  4  5  6  7  8  
 
 
 • Опубликовано: 29 сентября 2014 /
 • Просмотров: 9119 /
 • Всего страниц: 8

Негосударственное некоммерческое образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Московский гуманитарный университет»

На правах рукописи

ГЛЕБОВ ВАДИМ ЮРЬЕВИЧ

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ

 

Специальности: 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - промышленность), 08.00.10 – финансы, денежное обращение и кредит

ДИССЕРТАЦИЯ

на соискание учёной степени кандидата экономических наук

Научный руководитель:

доктор экономических наук,

профессор Зяблюк Р.Т.

Москва - 2010

Содержание по страницам

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  
 
 
 • Опубликовано: 29 августа 2014 /
 • Просмотров: 16874 /
 • Всего страниц: 14
Выбор работ
Реклама
О нашем учебном сайте

Для всех студентов и даже нерадивых,

Для умных аспирантов и девушек красивых,

Для тех, кто изучает языки,

Для всех, кому нужны курсовики

(дипломы, авторефераты, диссертации),

Для будущих философов, психологов, юристов,

Для правоведов, сварщиков, экономистов,

Для всех, кто к знаниям стремится,

Учебный добрый сайт ну очень пригодится.